USŁUGI

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych obejmuje:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów)
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji
 • podatkowych i JPK_VAT oraz przekazywanie ich do US
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej
 • sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US)
 • monitoring należności i zobowiązań

 

 

Prowadzenie księgowości wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych obejmuje: 

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • opracowanie zakładowego planu kont
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów)
 • naliczanie czynszów i funduszu remontowego
 • rozliczanie tzw. mediów (woda, co)
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US
 • zamknięcie roku obrachunkowego wraz ze sporządzeniem bilansu z załącznikami
 • sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US)
 • monitoring należności i zobowiązań

 

 

W ramach prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu: 

 • dokonujemy zapisów w PKP i R lub ewidencji ryczałtu
 • prowadzimy ewidencje wyposażenia
 • sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych
 • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzimy ewidencje VAT wraz z obsługą w zakresie JPK-VAT
 • sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe
 • przygotowujemy dowody wpłat lub przelewy na poszczególne podatki

 

 

W ramach obsługi kadrowo-płacowej wykonujemy: 

 • sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieła - na podstawie uzyskanych informacji
 • sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych
 • prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS)
 • prowadzimy imienne karty przychodów pracownika
 • prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją
 • prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych)
 • prowadzimy ewidencje świadczeń socjalnych
 • prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego
 • sporządzamy dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4,PIT 8A)
 • sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40
 • sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie)
 • przygotowujemy gotówkowe dowody wpłat lub przelewy wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników

 

 


Po każdym okresie rozliczeniowym nasi Klienci otrzymują mailowo skrócone sprawozdanie finansowe oraz informację o wysokości składek ZUS i podatków podlegających wpłacie.

 

USŁUGI DODATKOWE

REJESTRACJA FIRMY

Chcesz założyć własną firmę?Aby zarejestrować Twoją firmę pomożemy Ci prawidłowo wypełnić wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a także niezbędne formularze do ZUS i US.

 • jednoosobowe działalności gospodarcze
 • spółki z o.o.
 • spółki jawne
 • spółki komandytowe
 • spółki partnerskie

 

Nauczymy Cię również prawidłowego wystawiania faktur dla swoich kontrahentów i klientów.W każdej chwili odpowiemy na wszelkie pytania związane z prowadzeniem firmy.

 

SPORZADZANIE BIZNES PLANÓW

Nasze Biuro Rachunkowe zajmuje się kompleksowym opracowywaniem biznes planów, dotyczących różnego rodzaju przedsięwzięć inwestycyjnych.Biznes plan to narzędzie planistyczne, służące do oceny opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego. Jest to element planowania strategicznego, wyznacza cele i zadania przedsiębiorstwa na bazie posiadanych zasobów i środków oraz perspektywy rozwoju.Biznes plan jest najczęściej tworzony na potrzeby banku. Przedstawia go przedsiębiorstwo - kredytobiorca, w celu udowodnienia, że inwestycja finansowana kredytem będzie rentowna, co pozwoli na spłatę kredytu. Biznes plany tworzy się także np. na potrzeby wniosków o dotacje z Unii Europejskiej.Biznes plan składa się z opisu planowanej inwestycji oraz prognozy sprawozdania finansowego z projektu inwestycyjnego a także prognozy opłacalności projektu inwestycyjnego.Biznes plan spełnia dwie zasadnicze funkcje:

 • wewnętrzną - prezentacja wewnętrznych zasobów przedsiębiorstwa na tle uwarunkowań zewnętrznych. Ukazuje mocne i słabe strony przedsiębiorstwa
 • zewnętrzną - prezentacja przedsiębiorstwa w otoczeniu, ukazanie obecnych i przyszłych szans i zagrożeń, wynikających z otoczenia przedsiębiorstwa

 

 

USŁUGI SEKRETARSKIE

 • redagowanie dokumentów ( umów, pozwów, regulaminów, zarządzeń, pism urzędowych)
 • tworzenie dokumentów, przepisywanie tekstów, maszynopisanie, skanowanie, fax - owanie, bindowanie, foliowanie, zapisywanie dokumentów na nośniki elektroniczne
 • sporządzanie pism oraz mail do klientów i Urzędów
 • formatowanie, nanoszenie poprawek, korekta tekstów w języku polskim
 • inne uzgodnienia ze zleceniodawcą

 

Oferta obejmuje tłumaczenie w zakresie najpotrzebniejszych par językowych, jak również w zakresie języków, które nieczęsto można spotkać w ofertach innych firm.

Nasza specjalizacja

Powiązane strony

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie księgowości wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
 • Prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ryczałtu
 • Obsługi kadrowo-płacowe

ul. Kubiny 8,   41-710 Ruda Śląska

Biuro Rachunkowe 
Arbitrans Sp. z o.o.

tel.:

 

fax:

kom.:

e-mail:

+48 32 344 74 60, 

+48 32 344 74 61

+48 32 240 23 83

+48 608 037 338

biuro@arbitrans.rsl.pl